Thêm từ mới

Từ

Từ điển
Từ ghép Katakana Từ vựng Kanji Ngữ pháp

Nghĩa tiếng Việt

Nghĩa tiếng Nhật

Thêm ví dụ

Trình độ

Nhãn (ngăn cách các nhãn bằng dấu ,)

Tác giả

Gửi kèm hình minh họa

Quay về